Loại Bảng/Biểu

Nội dung

Tải về

Bảng T1

Phân loại TTDD của trẻ TRAI, 5 – 19 tuổi, dựa vào chỉ số z-Score Chiều cao theo Tuổi (Bảng này dùng để chẩn đoán SDD thể Thiếu chiều cao)


Biểu đồ T1

Phân loại TTDD của trẻ TRAI, 5 – 19 tuổi, dựa vào chỉ số z-Score Chiều cao theo Tuổi (Biểu đồ này dùng để xác định tình trạng SDD thể Thiếu chiều cao)

    

Bảng T2

Phân loại TTDD của trẻ TRAI, 5 – 10 tuổi, dựa vào chỉ số z-Score Cân nặng theo Tuổi (Bảng này dùng để chẩn đoán SDD thể Thiếu cân)

  

Biểu đồ T2

Phân loại TTDD của trẻ TRAI, 5 – 10 tuổi, dựa vào chỉ số z-Score Cân nặng theo Tuổi (Biểu đồ này dùng để xác định tình trạng SDD thể Thiếu cân)

  

Bảng T3

Phân loại TTDD của trẻ TRAI, 5 – 19 tuổi dựa vào chỉ số Z-Score BMI (Bảng này dùng để chẩn đoán trẻ có bị Thừa cân; Béo phì hay không)

  

Biểu đồ T3

Phân loại TTDD của trẻ TRAI, 5 – 19 tuổi, dựa vào chỉ số z-Score BMI (Biểu đồ này dùng để xác định tình trạng Thừa cân; Béo phì)

  

Bảng G1

Phân loại TTDD của trẻ GÁI, 5 – 19 tuổi, dựa vào chỉ số z-Score Chiều cao theo Tuổi (Bảng này dùng để chẩn đoán SDD thể Thiếu chiều cao)


Biểu đồ G1

Phân loại TTDD của trẻ GÁI, 5 – 19 tuổi, dựa vào chỉ số Z-Score Chiều cao theo Tuổi (Biểu đồ này dùng để xác định tình trạng SDD thể Thiếu chiểu cao)

 

Bảng G2

Phân loại TTDD của trẻ GÁI, 5 – 10 tuổi, dựa vào chỉ số z-Score Cân nặng theo Tuổi (Bảng này dùng để chẩn đoán SDD thể Thiếu cân)

 

Biểu đồ G2

Phân loại TTDD của trẻ GÁI, 5 – 10 tuổi, dựa vào chỉ số z-Score Cân nặng theo Tuổi (Biểu đồ này dùng để xác định tình trạng SDD thể Thiếu cân)


Bảng G3

Phân loại TTDD của trẻ GÁI, 5 – 19 tuổi, dựa vào chỉ số z – Score BMI (Bảng này dùng để chẩn đoán trẻ có bị Thừa cân; Béo phì hay không)

 

Biểu đồ G3

Phân loại TTDD của trẻ GÁI, 5 – 19 tuổi, dựa vào chỉ số z – Score BMI (Biểu đồ này dùng để xác định tình trạng Thừa cân; Béo phì)
Lượt xem : 3937